குழந்தைகளின் உடல் மற்றும் மன பலத்தை அதிகரிக்க ஒரு முக்கிய பதிவு ! | Children’s Health


குழந்தைகளின் உடல் மற்றும் மன பலத்தை அதிகரிக்க ஒரு முக்கிய பதிவு ! | Children’s Health

குழந்தைகளின் உடல் மற்றும் மன பலத்தை அதிகரிக்க ஒரு முக்கிய பதிவு !
Physical health and mental health of the Children’s by Dr Ashwin Vijay
Physical activity is good for your body but it’s great for your mind too. Research has shown that exercise releases chemicals in your brain that make you feel good , Let them play or do any physical activity its play a vital role on their physical health and mental health.

Like us on : https://www.facebook.com/strengthindiamovementtamil/
Subscribe: http://bit.ly/2oRDRoQ
Follow us on :https://www.instagram.com/strengthindiamovement_tamil/
To get our Updates on Whats app : 93801 88888

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *