குழந்தைகள் உடல் எடை அதிகரிக்க | Weight increasing tips for kids | Dr. Dhanasekhar Kesavelu


குழந்தைகள் உடல் எடை அதிகரிக்க | Weight increasing tips for kids | Dr. Dhanasekhar Kesavelu

Weight increasing tips for kids | குழந்தைகள் உடல் எடை அதிகரிக்க

Click the following link to watch more awareness videos on children’s health : www.youtube.com/c/sschildcare

For online consultation with Dr. Dhanasekhar, visit www.sschildcare.in

For Direct consultation visit SS Child care clinic at https://g.page/sschildcare?share , Mon to Sat 4.30 PM onwards, kindly dial 9176845156 before visiting for availability

01.குழந்தைகள் மலசிக்கல் | Children’s constipation problem

02.குழந்தைகளுக்கு தொடையில் ஏற்படும் புண் | Nappy rash in babies problem

03.தாய் பால் முக்கியமா ? | How to How to 0 to 12 month

04.குழந்தைகள் உடல் எடை அதிகரிக்க | baby weight increase

05.கொழு கொழு குழந்தை | Child development stages

06.குழந்தைகள் வயிற்றில் பூச்சி | Worms in children

07.தடுப்பு ஊசியின் பயன்கள் | vaccines for children

08.How to improve immunity in children

09.உணவை எப்படி கொடுக்க வேண்டும் | baby eating food training

10.டெங்கு காய்ச்சல் பன்றி காய்ச்சல் | Dengue fever | swine flu fevers

11.குழந்தை வளர்ச்சிகள் என்ன | Child Growth & Development Stages

12.குழந்தைகளுக்கு மலம்கழிக்க பழக்கலாம் | Toilet Training Baby’S Potty

13.நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்க | improve immunity in children

14.காய்ச்சல் வலிப்பு | Febrile convulsion in child

Dr. Dhanasekhar Kesavelu practises at Apollo Children Hospital in Chennai. Professional qualification of Dr. Dhanasekhar Kesavelu is MBBS, MRCPCH (UK) , FRCPCH (UK), CCT (UK) . Dr. Dhanasekhar Kesavelu specializes in Gastroenterology.

Fellow of the Royal College of Pediatrics and Child Health (UK), MBBS, Fellowship In Endoscopy, MRCPCH (UK), CCT – Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition

Pediatrician, Pediatric Gastroenterologist, 20 Years Experience
Medical Registration Verified

Dr. Dhanasekhar is a Doctor trained in Treating Children with Common Problems & Children’s Gastrointestinal Problems. He has 18 years experience in Treating Kids with Simple or Complex Medical Problems.
He also works at Apollo Children Hospital, Prashanth Hospitals, Voluntary Health Services, as a consultant in paediatric gastroenterology and he offers services there too!
He is easy to approach doctor and he treats children empathetically more than sympathetically. He loves and practices his profession passionately.
Doctor’s simple motto is “I Promise You, That You Will be Treated in a Way, I Myself Would Want to be Treated.’
Hoping to meet you soon

subscribe my youtube channel:

https://www.youtube.com/channel/UCy03Elzq8mauvk9nc384C7A?sub_confirmation=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *