കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ബുദ്ധിക്കും നൽകേണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ?


കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ബുദ്ധിക്കും നൽകേണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ?

എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികൾക്ക് തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകാറുണ്ട്‌ .. എന്നാൽ പല കുട്ടികൾക്കും ശരീരത്തിന്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പല ഭക്ഷണങ്ങളും ശരിയായ അളവിൽ ലഭിക്കാറില്ല എന്നതാണ് സത്യം.. കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ? അവയുടെ അളവുകൾ എത്ര ? എല്ലാ മാതാപിതാക്കളുടെയും അറിവിലേക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക.. പലർക്കും ഇതൊരു പുതിയ അറിവായിരിക്കും..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *